Samsung SPLIT Geo Cebu (2,5/3,2 kW)

Original price was: 812,00 €.Current price is: 771,40 €.

Samsung SPLIT Geo Cebu AR09TXFYAWKNEU / AR09TXFYAWKNEU

AI Auto Comfort. Mėgau­ki­tės išma­nes­niu gyve­nimu naudo­dami „AI Auto Comfort“ funk­ciją. Ši funk­cija auto­ma­tiš­kai anali­zuoja kamba­rio sąly­gas, įren­gi­nio naudo­jimo įpro­čius ir opti­mi­zuoja įvai­rius reži­mus. Pagal jūsų norimą tempe­ra­tūrą auto­ma­tiš­kai įjun­gia­mas tas reži­mas, kuris yra tinka­miau­sias opti­ma­lioms sąly­goms palai­kyti.

Grei­tas atša­l­dy­­­mas (,, Fast Cooling“). Šis reži­­­mas grei­tai atvė­sina patalpą nuo kampo iki kampo. Skai­t­me­ni­nio inve­r­te­­­rio „Boost“ tech­­­no­lo­gija atvė­sina orą 43 % grei­čiau. Be to, pažangi įren­gi­nio kons­t­ru­k­cija pasi­­­žymi 15 % dide­s­niu venti­lia­to­riumi, 18 % platesne anga ir 31 % plate­s­niais spar­nais. Tad oras paski­r­s­to­­­mas toliau ir plačiau – net iki 15 metrų.

Valdy­­­­kite per nuotolį bet kada ir iš bet kur (inte­­­gruo­tas Wi-Fi modu­lis). Valdy­­­­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Sma­r­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­­­­rių vos vienu prisi­­­­lie­timu.

Auto­­ma­ti­nis išsi­­va­ly­­mas. Palai­­kyti oro kondi­cio­nie­riaus vidaus švarą nerei­­kia jokių pastangų! Šilu­mo­kai­čiui baigus darbą „Auto Clean“ funk­cija auto­­ma­ti­š­kai išdžio­­vins įren­ginį. Ji paša­lina drėgmę per 10–30 minu­čių pūsdama orą. Taip apsi­­sau­goma nuo bakte­­rijų sankaupų ir nema­lo­nių kvapų.

Leng­vai valo­­­mas anti­ba­k­te­ri­nis filt­ras („Easy Filter Plus“). Efek­tyvų oro kondi­cio­nie­riaus darbą galima užti­k­rinti įdedant mažiau pastangų. Filt­rai yra išorės viršuje, todėl juos paprasta išimti ir išva­lyti. Tankus tink­le­lis palaiko šilu­mo­kai­čio švarą, o anti­ba­k­te­rinė danga padeda apsi­­sau­goti nuo oru plin­ta­n­čių pavo­jingų teršalų.

Apsau­go­tas nuo koro­zi­jos, kad vėsintų ilgai. Išlai­ky­kite malo­nią vėsą dar ilgiau. „Ocean Fin“ paga­min­tas iš koro­zi­jai atspa­rios medžia­gos, kuri apsaugo nuo rūdi­jimo, o tai padeda palai­kyti opti­malų šilu­mo­kai­čio darbą. Neįti­kė­ti­nas atspa­ru­mas rūdims įrody­tas pasi­tel­kiant 480 val. drus­kos purš­kimo bandymą.

Apli­n­kai neke­n­­kia­n­tis vėsi­n­tu­vas (R32 šalt­ne­­šis). Apsau­go­­kite planetą – maži­n­­kite neigiamą poveikį klimato kaitai. Oro kondi­cio­nie­riuje cirku­liuoja naujos kartos R32 šalt­ne­­šis, kuris padeda apsau­goti ozono sluoksnį ir, paly­ginti su įpra­s­tais R22 ar R410A šalt­ne­­šiais, daro labai nedi­delį neigiamą poveikį visuo­ti­niam atši­li­mui. Tad jis kur kas pala­n­­ke­s­nis apli­n­kai!

Taupo ener­giją, pini­­gus, bet vėsina efek­ty­viai (ECO reži­­mas). Taupo ener­giją, bet vis tiek palaiko vėsą. Paly­ginti su įprastu režimu, ECO režimu naudo­jama mažiau komp­re­so­riaus galios, taigi suma­žėja ener­gi­jos suva­r­to­ji­­mas. Kai lauke nėra itin karšta, galima vėsinti efek­ty­viau, taupant tiek ener­giją, tiek pini­­gus.

Mėgau­ki­tės geru miegu. „Good Sleep“. Mėgau­ki­tės geru miegu kiek­vieną naktį! „Good Sleep“ reži­­mas auto­­ma­ti­š­kai valdo tempe­ra­tūrą ir pritaiko ją taip, kad per kiek­vieną jūsų miego ciklą apli­n­­kos sąly­gos būtų idea­­lios. Tad galite išnau­doti kiek­vieną miego minutę ir pabusti puikiai pail­­sėję. Be to, šis reži­­mas naudoja mažiau ener­gi­jos nei įprasto vėsi­nimo reži­­mas.

Įren­gi­nys turi venti­lia­to­riaus (Fan) ir tylos (Quiet) reži­mus.

Produkto kodas: 153 Kategorija: Žymos: , ,

 

Vidinio bloko modelis AR09TXFYAWKNEU
Išorinio bloko modelis AR09TXFYAWKNEU
Wi-Fi Yra
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C -10~46
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C -15~24
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz 1 / 220-240 / 50
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW 0.9/2.5/3.35
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW 0.9/3.2/4.5
Nominali šaldymo galia, kW 2.5
Nominali šildymo galia, kW 3.2
Minimali šaldymo galia, kW 0.9
Minimali šildymo galia, kW 0.9
Maksimali šaldymo galia, kW 3.35
Maksimali šildymo galia, kW 4.5
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW 0.21/0.70/1.03
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW 0.20/0.84/1.27
Nominalios šaldymo elektros sąnaudos, kW 0.7
Nominalios šildymo elektros sąnaudos, kW 0.84
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A 1.3/3.6/4.7
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A 1.4/4.0/5.6
Nominali šaldymo darbinė srovė, A 3.6
Nominali šildymo darbinė srovė, A 4
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m 15
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m 8
Šaltnešio tipas R32
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e 0.7/0.47
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose ) 15g (>5m)
Šaldymo energijos klasė A++
Šildymo energijos klasė A+
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER 3.57
Šildymo naudingumo koeficientas, COP 3.81
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER 6.7
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP 4
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min 9.8/9.3/8.4
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min 28
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A) 37.0/-/19.0
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A) 46/46
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm 820x299x215
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm 660x475x242
Vidinio bloko svoris, kg 9.1
Išorinio bloko svoris, kg 22.6
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch ) 6.35 (1/4″)
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch ) 9.52 (3/8″)
Elektros maitinimo kabelis, mm2 3G X 2.5 mm²
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų 3G X 1.0 mm² + 2 X 0.75 mm²
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT ) OUT
Rekomenduojamas saugiklis, A 16
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm 435.9
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm 265.3
Kompresoriaus tipas S-Inverter
Kompresoriaus modelis UB1AR5090FJ6
Kompresoriaus galia, kW 2.8
Kompresoriaus tepalų tipas POE
Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc 260
Gamintojas

Samsung

Plotis mm

820

Rekomenduojama patalpų plotui iki (m²)

20, 30, 40

Šildo prie (°C)

-15

Spalva

Balta

Vidinio bloko tipas

Sieninis

WiFi

Yra

Šaldymo galia (kW)

<3

Šildymo galia (kW)

3-4