Samsung MULTISPLIT išorinis blokas (5/5.7 kW) 1-2

Original price was: 1162,00 €.Current price is: 1103,90 €.

Samsung MULTISPLIT lauko blokas AJ050TXJ2KG/EU 1-2

  • Nepa­pras­tai tylios ir efek­ty­viai ener­giją varto­jan­čios „Sam­sung Multi Split“ siste­mos puikiai opti­mi­zuoja oro kondi­cio­na­vimą mažes­nėse patal­pose. Jos pasi­žymi lengvu, daug erdvės neuž­iman­čiu dizainu ir vieno mygtuko auto­ma­ti­niu veikimu, dėl ko jų įren­gi­mas papras­tas ir nebran­gus.
  • Multi-split sistema yra skirta norin­tiems savo namuose įsidiegti daugiau nei vieną kondi­cio­nie­rių. Išori­nėje namo dalyje stato­mas lauko blokas, iš kurio į namo vidų galima pajungti keletą vidi­nių dalių. Tokiu būdu apšil­do­mos arba atvė­si­na­mos kelios patal­pos vienu metu.
  • Aplin­kai neken­kian­tis R32 freo­nas. Naudo­ja­mas R32 freo­nas, kurio ozono ardymo poten­cia­las (ODP) lygus nuliui, o globa­li­nio šiltė­jimo poten­cia­las (GWP) mažes­nis negu įprastų freonų, todėl žymiai mažiau kenkia aplin­kai.
  • Dvigu­bas BLDC komp­re­so­rius. Vienas svar­biau­sių elementų, lemian­čių „Sam­sung Free Joint Multi (FJM)“ efek­ty­vumą – pažangi komp­re­so­rių tech­no­lo­gija. Dėl dvigubo be šepečio nuola­ti­nės srovės (Twin Brushless Direct Current, BLDC) roto­ri­nio komp­re­so­riaus su aukš­čiau­sios koky­bės judan­čio­mis dali­mis, „Sam­sung FJM“ veikia itin efek­ty­viai ir pati­ki­mai.
  • Platus darbi­nės lauko tempe­ra­tū­ros diapa­zo­nas. „Sam­sung FJM“ vėsina, kai lauko tempe­ra­tūra siekia 46 °C ir šildo esant –15 °C, todėl nebe­rei­kia papil­domų įren­gi­nių esant nepa­lan­kioms oro sąly­goms. Išma­nioji keitik­lio sistema grei­tai pasie­kia nusta­tytą tempe­ra­tūrą ir nuolat atlieka korek­ci­jas, kad užtik­rintų nuola­tinį komfortą.
Produkto kodas: 149 Kategorijos: , Žymos: , ,

Bendra informacija

Kompresoriaus tipas:Inverter

Šaldymo galia:5 kW

Šildymo galia:5.7 kW

Naudingumo koeficientas šaldant (EER):3.79

Naudingumo koeficientas šildant (COP):4.22

Energijos klasė:A++

Elektros sąnaudos šaldant:1320 W

Elektros sąnaudos šildant:1350 W

Maitinimas:1-nos fazės

Šaldo lauko temperatūros ribose:-5.0 ~ 46.0 °C

Šildo lauko temperatūros ribose:-15.0 ~ 24.0 °C

Šaltnešis:R32

Gamintojo šalis:P. Korėja

Garantija:24 mėn.

Išorinio bloko informacija

Aukštis:54.5 cm

Plotis:79 cm

Gylis:28.5 cm

Išorinio bloko spalva:Balta

Svoris:40 kg

Triukšmo lygis:46 dB

Komunikacijos

Vamzdžio skersmuo skysčio pusėje (coliais):1/4

Vamzdžio skersmuo dujų pusėje (coliais):3/8

Gamintojas

Samsung

Šildo prie (°C)

-15

Vidinių blokų pajungimų sk.

1-2