Samsung MULTISPLIT išorinis blokas (8/9.3 kW) 2-4

Original price was: 2085,00 €.Current price is: 1980,75 €.

Samsung MULTISPLIT lauko blokas AJ080TXJ4KG/EU 1-4

  • Nepa­pras­tai tylios ir efek­ty­viai ener­giją varto­jan­čios „Sam­sung Multi Split“ siste­mos puikiai opti­mi­zuoja oro kondi­cio­na­vimą mažes­nėse patal­pose. Jos pasi­žymi lengvu, daug erdvės neuž­iman­čiu dizainu ir vieno mygtuko auto­ma­ti­niu veikimu, dėl ko jų įren­gi­mas papras­tas ir nebran­gus.
  • Multi-split sistema yra skirta norin­tiems savo namuose įsidiegti daugiau nei vieną kondi­cio­nie­rių. Išori­nėje namo dalyje stato­mas lauko blokas, iš kurio į namo vidų galima pajungti keletą vidi­nių dalių. Tokiu būdu apšil­do­mos arba atvė­si­na­mos kelios patal­pos vienu metu.
  • Aplin­kai neken­kian­tis R32 freo­nas. Naudo­ja­mas R32 freo­nas, kurio ozono ardymo poten­cia­las (ODP) lygus nuliui, o globa­li­nio šiltė­jimo poten­cia­las (GWP) mažes­nis negu įprastų freonų, todėl žymiai mažiau kenkia aplin­kai.
  • Dvigu­bas BLDC komp­re­so­rius. Vienas svar­biau­sių elementų, lemian­čių „Sam­sung Free Joint Multi (FJM)“ efek­ty­vumą – pažangi komp­re­so­rių tech­no­lo­gija. Dėl dvigubo be šepečio nuola­ti­nės srovės (Twin Brushless Direct Current, BLDC) roto­ri­nio komp­re­so­riaus su aukš­čiau­sios koky­bės judan­čio­mis dali­mis, „Sam­sung FJM“ veikia itin efek­ty­viai ir pati­ki­mai.
  • Platus darbi­nės lauko tempe­ra­tū­ros diapa­zo­nas. „Sam­sung FJM“ vėsina, kai lauko tempe­ra­tūra siekia 46 °C ir šildo esant –15 °C, todėl nebe­rei­kia papil­domų įren­gi­nių esant nepa­lan­kioms oro sąly­goms. Išma­nioji keitik­lio sistema grei­tai pasie­kia nusta­tytą tempe­ra­tūrą ir nuolat atlieka korek­ci­jas, kad užtik­rintų nuola­tinį komfortą.
Produkto kodas: 220 Kategorijos: , Žymos: , ,
Išorinio bloko modelis AJ080TXJ4KG/EU
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C -10~46
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C -15~24
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz 1 / 220-240 / 50
Nominali šaldymo galia, kW 8
Nominali šildymo galia, kW 9.3
Nominalios šaldymo elektros sąnaudos, kW 1.97
Nominalios šildymo elektros sąnaudos, kW 2.13
Nominali šaldymo darbinė srovė, A 8.9
Nominali šildymo darbinė srovė, A 9.5
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m 25
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m 15
Suminis vamzdžių ilgis, m 70
Šaltnešio tipas R32
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg/tCO2e 2.00/1.35
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose ) 20g (>30m)
Šaldymo energijos klasė A++
Šildymo energijos klasė A+
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER 4.06
Šildymo naudingumo koeficientas, COP 4.37
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER 7.75
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP 4.1
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min 47.5
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A) 48.0/50.0
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm 880x798x310
Išorinio bloko svoris, kg 57.5
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm (inch) 6.35 x 4 / 1/4 x 4
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm (inch) 9.52 x 2 + 12.70 x 2 / 3/8 x 2 + 1/2 x 2
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT ) OUT
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm 661
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm 338
Kompresoriaus tipas Single BLDC rotary inverter
Kompresoriaus modelis KTF235D22UMV
Kompresoriaus galia, kW 7.65 x 1
Kompresoriaus tepalų tipas ESTER OIL VG74
Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc 670
Gamintojas

Samsung

Šildo prie (°C)

-15

Vidinių blokų pajungimų sk.

2-4